Noptera-ohjelmiston käyttöehdot

Käyttöehdot

Tausta

a.i.mater Oy (y-tunnus: 1900079-9, myöhemmin ”Toimittaja”) on kehittänyt ja omistaa oikeudet Noptera-ohjelmistoon (myöhemmin ”Ohjelmisto”), jonka tarjoamme käyttöösi erillisen Toimitussopimuksen mukaisesti. Ohjelmistoon sisältyy Toimitussopimuksen mukaiset puheohjautuvat työnohjaukseen ja -dokumentointiin kehitetyt työkalut.

Toimitussopimuksen lisäksi Ohjelmiston käytöstä määrätään näillä käyttöehdoilla (jäljempänä ”Ehdot”), joihin Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti ennen Ohjelmiston käyttämistä. Ehtojen noudattaminen on ehdoton edellytys Ohjelmiston käyttämiselle. Mikäli et hyväksy tai noudata Ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää Ohjelmistoa tai sen sisältämiä aineistoja millään tavoin.

Tutustuthan Ehtojen lisäksi myös tietosuojaselosteeseemme.

Toimittajalla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja ilmoittamalla Käyttäjille siitä sähköpostitse vähintään 30 päivää etukäteen. Mikäli et hyväksy Toimittajan tekemiä muutoksia Ehtoihin, sinun tulee lopettaa Ohjelmiston ja sen sisältämien aineistojen käyttäminen ennen muutosten voimaantuloa.

Määritelmät

Näissä ehdoissa seuraavilla, isoin alkukirjaimin kirjoitetuilla määritelmillä on seuraava tarkoitus:

  • Asiakas tarkoittaa asiakasyritystä, jonka kanssa Toimittaja on Toimitussopimuksella sopinut Ohjelmiston käyttöoikeudesta, toimittamisesta ja toimitukseen liittyvistä ehdoista.
  • Ehdot on määritelty kohdassa 1.
  • Henkilötiedolla on yleisessä Tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 annettu merkitys.
  • Käyttäjä tai sinä tarkoittaa Asiakkaan määrittelemää Ohjelmiston käyttöoikeuden saanutta työntekijää tai vastaavassa palvelussuhteessa olevaa henkilöä.
  • Käyttöoikeus on määritelty kohdassa 3.
  • Ohjelmisto on määritelty kohdassa 1.
  • Toimitussopimus tarkoittaa Asiakkaan ja Toimittajan välistä, Ohjelmiston käyttöoikeus- ja toimitussopimusta.

Ohjelmisto ja sen käyttöoikeus

Ohjelmiston sisällöstä ja saatavuudesta on sovittu Toimittajan ja Asiakkaan välisellä Toimitussopimuksella. Toimittajalla on oikeus harkintansa mukaan tehdä muutoksia Ohjelmistoon. Mikäli sinulla on kysyttävää Ohjelmiston tai Toimitussopimuksen sisällöstä, ota yhteyttä oman organisaatiosi ylläpitäjään.

Ohjelmiston käyttöohjeet ja asiakaspalvelun ajantasaiset numerot ovat saatavilla Toimittajan verkkosivuilta.

Toimittaja myöntää Käyttäjälle Toimitussopimuksen ja näiden Ehtojen mukaisen, ei-yksinomaisen, siirtokelvottoman, alilisensointikelvottoman, rajallisen oikeuden käyttää Ohjelmistoa Asiakkaan sisäisiin tarkoituksiin (”Käyttöoikeus”). Käyttöoikeus on rajoitettu Suomen alueelle. Käyttöoikeus päättyy automaattisesti Käyttäjän ja Asiakkaan välisen työsuhteen tai Toimitussopimuksen päättyessä.

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjän tulee noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä sekä Toimittajan mahdollisesti antamia Ohjelmistoa koskevia ohjeita.

Käyttäjällä on oikeus käyttää Ohjelmistoa ja siihen liittyviä aineistoja yksinomaan Toimitussopimuksen ja Ehtojen mukaisesti. Käyttäjällä ei ole oikeutta (i) kopioida Ohjelmistoa palvelimelta, tutkia, tai tehdä muutoksia Ohjelmiston lähdekoodiin, (ii) julkaista tai levittää Ohjelmistoa, sen osaa tai siihen liittyviä aineistoja, (iii) häiritä Ohjelmiston toimintaa tai aiheuttaa sille millään tavoin haittaa, esimerkiksi päästämällä Ohjelmistoon viruksia, tuomalla haitallisia tai loukkaavia sisältöjä tai kuormittamalla Ohjelmistoa kohtuuttomasti, tai (iv) päästä luvattomalla tavalla käsiksi Ohjelmiston tietokantaan, asiakastietoihin tai muiden asiakkaiden tallettamiin tietoihin.

Käyttäjän tulee säilyttää käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti ja erillään toisistaan. Käyttäjää nimenomaisesti kielletään antamasta käyttäjätunnustaan tai salasanaansa ulkopuolisten tietoon tai muuten sallimasta muiden pääsyä Ohjelmistoon. Käyttäjä vastaa tunnustensa tai muuten käyttäjätilinsä kautta tapahtuneesta Ohjelmiston käytöstä. Käyttäjän tulee ilmoittaa Toimittajalle välittömästi, jos hän epäilee tunnustensa tai käyttäjätilinsä joutuneen väärinkäytöksen kohteeksi.

Toimittajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy Ohjelmistoon ja peruuttaa tälle myönnetty Käyttöoikeus Toimitussopimuksesta riippumatta, mikäli Toimittajalla on varteenotettava epäilys siitä, että Käyttäjä käyttää Ohjelmistoa näiden Ehtojen ja/tai Toimitussopimuksen vastaisesti, tai Käyttäjän käyttäjätunnuksiin ja käyttäjätiliin on kohdistunut muu väärinkäytös.

Tietosuoja

Ohjelmisto toimii puheohjauksella, jolloin Käyttäjän puheella antamista komennoista muodostuu Toimittajan ja/tai toimituksen muodosta riippuen Asiakkaan palvelimille siirtyviä nauhoitteita. Äänidataa ja muita henkilötietoja kerätään Ohjelmiston tarjoamiseksi, käyttämisen mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi.

Sekä Asiakas, että Toimittaja käsittelevät henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa. Asiakas on rekisterinpitäjä omiin tarkoituksiinsa tapahtuvalle henkilötietojen käsittelylle, kuten Asiakkaan määrittelemien, työtehtäviin liittyvien kirjausten vahvistamiselle. Asiakas vastaa rekisterinpitäjänä tällaisen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta ja on velvollinen antamaan sinulle tiedot tällaisesta henkilötietojen käsittelystä. Käsitellessään henkilötietoja Asiakkaan puolesta ja lukuun, a.i.mater toimii henkilötietojen käsittelijänä.

Äänidataa ja muita henkilötietoja käsitellään Toimittajan omiin tarkoituksiin esimerkiksi Ohjelmiston kehittämiseksi. Kehitystyö on Ohjelmiston toimittamisen edellytys, sillä Ohjelmistot ovat hyvin riippuvaisia ympäristöstään – laadun ja ominaisuuksien kehittäminen poistaa esimerkiksi toistuvien virheiden syntymisen riskiä Asiakkailta ja Käyttäjiltä, sekä poistaa tietoturvariskejä. Toimittaja on rekisterinpitäjä omiin tarkoituksiinsa suorittaman henkilötietojen käsittelyn osalta. Lisätietotoja Toimittajan rekisterinpitäjänä suorittamasta käsittelystä on saatavilla tietosuojaselosteesta.

Ohjelmiston omistusoikeus ja immateriaalioikeudet

Ohjelmisto, kaikki sitä koskeva teknologia, näiden muutokset ja kaikki edellä mainittuihin liittyvät immateriaalioikeudet ovat yksinomaan Toimittajan omaisuutta. Ohjelmistoon ei anneta Käyttäjälle muuta oikeutta kuin näissä ehdoissa nimenomaisesti myönnetyn laajuinen Käyttöoikeus. Minkäänlainen Ohjelmiston muuttaminen, kopioiminen tai parantaminen ei ole sallittua ilman Toimittajan antamaa kirjallista suostumusta.

Salassapito

Kaikki Toimittajan Käyttäjän saataville toimittamat ohjelmistot, näiden osat, niihin liittyvät ja niiden kautta saatavat aineistot sekä niiden kehitykseen ja käyttöön liittyvät tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia, eikä Käyttäjä saa ilmaista niitä kolmansille tai käyttää muihin kuin Ehdoissa määrättyihin tarkoituksiin näiden Ehtojen mukaisesti. Lisäksi Käyttäjä sitoutuu pitämään luottamuksellisina Toimittajalta saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin näiden Ehtojen mukaisiin tarkoituksiin.

Käyttäjän on käsiteltävä Toimittajan luottamuksellista tietoa vähintään samalla huolellisuudella kuin Asiakkaan luottamuksellista tietoa, edellyttäen että luottamuksellista tietoa käsitellään kuitenkin aina luottamuksellisten tietojen merkitys ja alan parhaat käytännöt huomioiden riittävällä huolellisuudella.

Sovellettava laki

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.