Käyttöehdot

a.i.mater oy:n äänirajapinnan käyttöehdot

1. Yleistä

a.i.mater oy (Toimittaja) avaa koneäänten käyttöön tarkoitetun rajapinnan (Rajapinta) asiakkailleen (Asiakas). Asiakas voi integroida muita järjestelmiä toimimaan yhdessä Toimittajan Rajapinnan kanssa tai kehittää uusia sovelluksia ja käyttää Rajapintaa näiden yhteydessä.

Nämä Käyttöehdot määrittelevät käytännöt, vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Toimittajan Rajapinnan käytölle ja käyttöönotolle.

Rajapintaa käyttävä kuittaa lukeneensa ja hyväksyy nämä ehdot lähettäessään pyynnön vastaanottaa Toimittajan Rajapinnan avaimen (API-avain). Käyttöehdot on toimitettu asiakkaalle tarjouksen antamisen yhteydessä.

Näitä Käyttöehtoja ei sovelleta Toimittajan tarjoamiin muihin palveluihin tai sovelluksiin.

2. Rajapinnan käyttöönotto ja käyttö

Asiakas voi ottaa Toimittajan Rajapinnan käyttöön pyytämällä liittymiseen tarvittavan API-avaimen Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin. Toimittaja seuraa API-avainten käyttöä.

Asiakas saa Rajapinnan kautta käyttöönsä erikseen sovitun mukaisesti tietyillä kielillä toimivia puhesyntetisaattoreita. Rajapinnan avulla tuotetut äänimateriaalit ovat Asiakkaan omaisuutta myös Rajapinnan käytön päättymisen jälkeen.

Toimittaja säilyttää rajapinnalla tuotetut äänitiedostot yhden tunnin (1h) ajan pyynnöstä.

Toimittaja ja Asiakas ovat sopineet Rajapinnan irtisanomisen ehdoista erikseen.

Toimittajalla on oikeus peruuttaa Asiakkaan pääsy rajapintaan välittömin vaikutuksin ilman vahingonkorvaus- tai muita vastuita Asiakasta kohtaan, jos Asiakas on itse käyttänyt tai sallinut kolmannen osapuolen käyttää Rajapintaa näiden ehtojen vastaisesti.

Toimittajalla on oikeus sulkea API-avain, jos Asiakas laiminlyö maksuvelvollisuutensa, kunnes Asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet, mutta maksamattomat maksut Toimittajalle. Lisäksi Toimittajalla on oikeus sulkea API-avain, jos on olemassa varteenotettava epäilys siitä, että Asiakas käyttää Rajapintaa näiden ehtojen vastaisesti tai tavalla, joka kuormittaa Rajapintaa kohtuuttomasti tai vaarantaa Toimittajan palveluiden tuottamisen muille käyttäjille.

3. Vastuut ja vastuunrajoitukset

Toimittaja ei vastaa rajapintaan ladattuihin teksteihin liittyvistä kolmansien osapuolten tekijänoikeuksien rikkomuksista. API-avainta ei saa myydä, jälleenmyydä, alilisensoida, siirtää tai jakaa kolmansille osapuolille, ellei toisin ole erikseen sovittu.

Toimittaja on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle suunnitelluista, palvelun käytettävyyteen vaikuttavista käyttökatkoista 30 päivää etukäteen. Toimittaja on lisäksi velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle rajapintaan tehtävistä, taaksepäin sopimattomista muutoksista 90 päivää etukäteen.

Toimittaja ja Asiakas vastaavat sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä vahingoista toisilleen. Välilliset vahingot tulevat korvattaviksi vain, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti, törkeällä huolimattomuudella tai immateriaalioikeuksia rikkomalla.

4. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä vastaa, ettei omalla toiminnallaan aiheuta haittaa tai muutoin vaaranna Toimittajan Rajapintaa. Käyttäjä vastaa kaikesta omasta toiminnastaan kuten omien laitteiden, ohjelmistojen ja yhteyksien hankinnasta ja niiden toimivuudesta. API-avaimen julkaiseminen tai levittäminen muille on kielletty ja Toimittajalla on tarvittaessa oikeus sulkea API-avaimen pääsy Rajapintaan.

5. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

6. Muutokset ehtoihin

Toimittajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja.

Käyttöehtoja on viimeksi päivitetty 27.03.2024