Käyttöehdot

a.i.mater oy:n äänirajapinnan käyttöehdot


1. Yleistä


a.i.mater oy (Toimittaja) avaa koneäänten käyttöön tarkoitetun rajapinnan (Rajapinta) asiakkailleen (Asiakas). Asiakas voi integroida muita järjestelmiä toimimaan yhdessä Toimittajan Rajapinnan kanssa tai kehittää uusia sovelluksia ja käyttää Rajapintaa näiden yhteydessä.

Nämä Käyttöehdot määrittelevät käytännöt, vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Toimittajan Rajapinnan käytölle ja käyttöönotolle.

Rajapintaa käyttävä kuittaa lukeneensa ja hyväksyy nämä ehdot lähettäessään pyynnön vastaanottaa Toimittajan Rajapinnan avaimen (API-avain). Käyttöehdot on toimitettu asiakkaalle tarjouksen antamisen yhteydessä.

Näitä Käyttöehtoja ei sovelleta Toimittajan tarjoamiin muihin palveluihin tai sovelluksiin.

 

 

2. Rajapinnan käyttöönotto ja käyttö


Asiakas voi ottaa Toimittajan Rajapinnan käyttöön pyytämällä liittymiseen tarvittavan API-avaimen Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin. Toimittaja seuraa API-avainten käyttöä.

Asiakas saa Rajapinnan kautta käyttöönsä erikseen sovitun mukaisesti tietyillä kielillä toimivia puhesyntetisaattoreita. Rajapinnan avulla tuotetut äänimateriaalit ovat Asiakkaan omaisuutta myös Rajapinnan käytön päättymisen jälkeen.

Toimittaja säilyttää rajapinnalla tuotetut äänitiedostot yhden tunnin (1h) ajan pyynnöstä.

Toimittaja ja Asiakas ovat sopineet Rajapinnan irtisanomisen ehdoista erikseen.

Toimittajalla on oikeus peruuttaa Asiakkaan pääsy rajapintaan välittömin vaikutuksin ilman vahingonkorvaus- tai muita vastuita Asiakasta kohtaan, jos Asiakas on itse käyttänyt tai sallinut kolmannen osapuolen käyttää Rajapintaa näiden ehtojen vastaisesti.

Toimittajalla on oikeus sulkea API-avain, jos Asiakas laiminlyö maksuvelvollisuutensa, kunnes Asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet, mutta maksamattomat maksut Toimittajalle. Lisäksi Toimittajalla on oikeus sulkea API-avain, jos on olemassa varteenotettava epäilys siitä, että Asiakas käyttää Rajapintaa näiden ehtojen vastaisesti tai tavalla, joka kuormittaa Rajapintaa kohtuuttomasti tai vaarantaa Toimittajan palveluiden tuottamisen muille käyttäjille.

 


3. Vastuut ja vastuunrajoitukset


Toimittaja ei vastaa rajapintaan ladattuihin teksteihin liittyvistä kolmansien osapuolten tekijänoikeuksien rikkomuksista. API-avainta ei saa myydä, jälleenmyydä, alilisensoida, siirtää tai jakaa kolmansille osapuolille, ellei toisin ole erikseen sovittu.

Rajapinta tarjotaan sellaisen kuin se on. Toimittaja pidättää oikeuden tehdä parannuksia, lisäyksiä ja muutoksia tai poistaa toimintoja tai korjata virheitä ja puutteita Rajapinnassa oman harkintansa mukaan ilman velvollisuutta tai vastuuta näihin perustuen. Toimittajalla on oikeus rajoittaa tai keskeyttää Rajapinnan saatavuus, mikäli se on välttämätöntä ylläpitotoimenpiteiden vuoksi.

 

 

4. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet


Käyttäjä vastaa, ettei omalla toiminnallaan aiheuta haittaa tai muutoin vaaranna Toimittajan Rajapintaa. Käyttäjä vastaa kaikesta omasta toiminnastaan kuten omien laitteiden, ohjelmistojen ja yhteyksien hankinnasta ja niiden toimivuudesta. API-avaimen julkaiseminen tai levittäminen muille on kielletty ja Toimittajalla on tarvittaessa oikeus sulkea API-avaimen pääsy Rajapintaan.

 

 

5. Muut ehdot


Toimittaja voi käyttää markkinointimateriaaleissaan käyttäjäorganisaation nimeä ja/tai logoa Toimittajan tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseksi ja mainostamiseksi, ellei osapuolten välillä ole toisin sovittu.

 

 

6. Sovellettava laki


Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

 

 

7. Muutokset ehtoihin


Toimittajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja.
Käyttöehtoja on viimeksi päivitetty 15.12.2023.