a.i.mater Uuden työntekijän kokonaisvaltainen perehdyttäminen on tärkeää.

Työhön perehdyttäminen korkean laatutason toimintaympäristössä – miten tukea uuden työntekijän perehtymistä?

Uuden työntekijän työhön perehdyttäminen on prosessi, johon yrityksen tulisi aina sijoittaa riittävästi resursseja. Usein organisaation resurssipula on kuitenkin huipussaan juuri uuden työntekijän aloittaessa, eikä perusteelliselle perehdytykselle jää aikaa. Monipuolinen ja kattava perehdytys on sekä työhyvinvoinnin, -turvallisuuden että laadun kannalta oleellista, ja pitkällä aikajänteellä kannattavaa.

 

Korkean laatutason toimintaympäristöissä perehdytys on kriittisessä asemassa

Korkeita laatuvaatimuksia ja -järjestelmiä noudattavissa toimintaympäristöissä on kriittistä, että jokainen tiloissa työskentelevä henkilö tuntee ja tietää laatujärjestelmän asettamat vaatimukset, sekä osaa käyttää tilojen työvälineitä ja -laitteita oikealla tavalla. Tarkka prosessi-, järjestelmä- ja asiantuntijatason tieto on välttämätöntä, jotta laatuvaatimuksiin voidaan vastata.

Korkeiden laatuvaatimusten toimintaympäristöjä on muun muassa lääketeollisuudessa, lääkinnällisten laitteiden ja tuotteiden valmistukseen ja käsittelyyn liittyvissä toimintaympäristöissä, elektroniikkateollisuudessa, elintarviketeollisuudessa, metalliteollisuudessa sekä rakennusalalla.

Näissä toimintaympäristöissä perehdytyksen ja koulutuksen suunnitelmallinen ja säännöllinen seuranta sekä raportointi on erittäin tärkeää. Tiloissa tehdään useimmiten ulkopuolisten tahojen toteuttamia tarkastuksia sekä auditointeja, jotka vaativat kirjallisia raportteja työntekijöiden osaamistasoon sekä sen ylläpitoon ja seurantaan liittyen.

 

Suunnitelmallinen ja yksilöllinen perehdytys palvelee työntekijää sekä yritystä

Suunnitelmallinen ja ohjattu perehdytys antaa työntekijälle valmiudet työn täysipainoiseen tekemiseen sekä ammatilliseen kehittymiseen ja kasvuun. Se tukee työyhteisöön integroitumista sekä työssä jaksamista. Jokainen yrityksessä aloittava työntekijä tulee perehdyttää huolimatta siitä, onko kyseessä esimerkiksi vakituinen tai määräaikainen työsuhde, tai vaikkapa vuokratyösuhde. Perehdytys on aina yksilöllinen prosessi, sillä jokaisen työntekijän lähtökohdat ovat erilaiset muun muassa työ- ja koulutushistorian suhteen.

Perehdyttäminen tukee paitsi uutta työntekijää, myös itse yritystä ja toiminnan tehokkuutta, tuloksellisuutta ja työn laatua. Korkeiden laatuvaatimusten toimintaympäristöissä vaillinainen perehdytys voi johtaa esimerkiksi prosessin ja tuotteen laadun heikkenemiseen sekä laadun vääristymään. Perehdyttämisen suhteen tehty resurssisäästö voi siis aiheuttaa yritykselle jopa taloudellisia tappioita.

 

Mitä perehdytyksen tulee sisältää?

Huolimatta uuden työntekijän työnkuvasta, hänet on hyvä perehdyttää yleisellä tasolla koko organisaatioon ja yrityksen liiketoimintaan ja omistussuhteisiin. Hänelle tulee esitellä organisaation rakenne, johto, esimiehet, henkilöstö ja luottamushenkilöt sekä mahdolliset muut toimipisteet.

Lisäksi perehdytyksessä tulee muistaa ainakin seuraavat osa-alueet:

 • Työtehtävän sisällöt ja niihin liittyvät odotukset
 • Prosessit, menetelmät ja laatuvaatimukset
 • Työskentely- ja toimintaympäristöt sekä niiden eritysvaatimukset
 • Työasun tai suojaimien käyttö, hoito ja huolto, sekä apuvälineiden käyttö
 • Työvälineet, -laitteet, -koneet ja niiden käyttö
 • Työsuhde ja työehtosopimus
 • Työajat, vuorot, ylityöt, tauot, poissaolokäytännöt, lomat
 • Palkka, mahdolliset bonukset ja luontaisedut sekä lomarahat ja -korvaukset
 • Matkakulut ja -korvaukset
 • Asiakkaat, kilpailijat ja sidosryhmät
 • Toimintamallit mahdollisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa
 • Työkulttuuri ja yhteiset tavat, työpaikan pelisäännöt
 • Työturvallisuuteen liittyvät seikat ja toimintaohjeet
 • Oman työhyvinvoinnin seuraaminen ja liiallisen kuormittumisen ennakointi
 • Tieto vaadittavista sertifikaateista/pätevyyksistä/luvista
 • Vaitiolovelvollisuuden ja salassapidon alaiset asiat
 • Työterveyshuolto

 

Perehdytyksen tueksi on hyvä laatia kirjallinen suunnitelma, jonka avulla seurataan perehdyttämisprosessia ja sen etenemistä. Korkean laatutason toimintaympäristöissä työntekijän perehdytyksestä ja osaamisen kehittymisestä tulee laatia erilliset raportit.

 

Tekoälyteknologiaa hyödyntävä ohjelmisto tarjoaa avun resurssiongelmiin

Monissa yrityksissä työtilanne on uuden työntekijän aloittaessa niin kiireinen, että aikaa ja resursseja strategiselle sekä suunnitelmalliselle perehdyttämiselle ja raportoinnille ei yksinkertaisesti ole. Tällöin on tärkeää muistaa, että uutta työntekijää ei voi missään tilanteessa vaatia täysipainoiseen työpanokseen nopealla aikataululla, sillä se asettaa koko tuotannon ja laadun riskialttiiseen asemaan.

Tekoälyteknologiaa hyödyntävä Noptera-ohjelmisto tarjoaa tuen resurssipulassa kamppaileville yrityksille. Se auttaa perehdytysprosessissa ja  toimii työntekijän tukena tarkkuutta vaativassa työssä.

Jos uskot, että yrityksesi voisi hyötyä Nopterasta, ota yhteyttä, ja kerromme lisää!

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös seuraavat artikkelit:

Osaamisen ja koulutuksen laadunvarmistus lääketeollisuudessa (osa 1/2)

Osaamisen ja koulutuksen laadunvarmistus lääketeollisuudessa – Käytäntö (osa 2/2)

Pilottiasiakkaan kokemukset ylittivät odotukset

Suomen Välinehuolto hyötyy Nopterasta jokapäiväisessä työssä

Mitä puheteknologia on?

Kiinnostuitko? Ota Yhteyttä!

Jaa artikkeli

Tekstinlouhinta on tekoälypohjainen menetelmä, jolla tekstimassoista löydetään niihin piiloutuvaa tietoa. Kuvassa mies istuu Excelin edessä ja takana vaaleat ruudukkoikkunat kesämaisemalla.
15.3.2023
Tekoälypohjaisilla tekstinlouhinnan työkaluilla laajoista tekstimassoista löydetään tekstisisältöön piiloutuvia tärkeitä havaintoja. Parhaimmillaan nämä oivallukset voivat jopa lisätä niitä käyttävien yritysten kilpailuetua.
Kaksi Fölin keltaista bussia Turun Kauppatorin laidalla. Takana on Kop-kolmio ja ruotsalainen teatteri.
29.11.2022
Turun seudun joukkoliikenne Föli otti käyttöön a.i.materin valmistaman koneäänen pysäkki- ja muiden kuulutusten tekemiseen busseissa.
Kannattevan tietokoneen näyttö, jossa on Työmarkkinatorin verkkosivut auki. Taustalle harmaa seinä ja pöydällä kyniä ja kahvikuppi.
22.11.2022
Työmarkkinatori paransi sivustonsa saavutettavuutta ottamalla käyttöön verkkosivulukijan. Sivusto on ensimmäinen, jolle suomenruotsalainen koneääni-Amanda tuli käyttöön.
Ylhäältäpäin kuvattu kirjapino, jonka päällä puhelin ja kuulokkeet.
8.9.2022
Tuoreimmista Suomen Kustannusyhdistyksen neljännesvuositilastoista näkee, miten äänikirjat jatkavat edelleen suosiotaan. Artikkelissa enemmän Erin-ohjelmistosta ja koneäänistä, joiden avulla äänikirjan tekemistä voidaan sujuvoittaa.
Nainen istuu tietokoneen edessä ja päässä on headset.
30.5.2022
Asiantuntijahaastattelussa perehdytään puheentunnistukseen. Mitä puheentunnistus tarkoittaa ja mihin sitä käytetään? Kerromme, mitä puheentunnistuksessa tapahtuu, jotta se ymmärtää puhettamme.
Nainen istuu auton etupenkillä kuulokkeet päässä ja tabletti sylissä.
25.3.2022
Puhekäyttöliittymällä tarkoitetaan ihmisen ja koneen välistä käyttöliittymää. Vuorovaikutus laitteen kanssa tapahtuu tällöin puheella puheentunnistusta ja puhesynteesiä hyödyntäen. Artikkelissa tutustutaan puhekäyttöliittymän suunnittelun.